Báo cáo tài chính

Năm 2018

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2018 - 28/03/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2018 - 28/03/2019

Về việc gia hạn thời gian công bố các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 12/03/2019
Giải trình lơi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Hợp nhất quý 04 năm 2018 so với cùng kỳ 2017. - 12/02/2019
Giải trình lơi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính riêng quý 04 năm 2018 so với cùng kỳ 2017. - 12/02/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 - 28/01/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 - 28/01/2018
Báo cáo tài chính riêng quý 4/2018 - 28/01/2018
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 - 28/01/2018

Về việc giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Hợp nhất quý 03 năm 2018 so với cùng kỷ 2017 - 07/11/2018

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 9 tháng 2018 - 30/10/2018
Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 3 2018 - 30/10/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 9 tháng 2018 - 30/10/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 3 2018 - 30/10/2018

 

Audited Seperated Financial Statement 2017 - 06/09/2018
Audited Consolidated Financial Statements 2017 - 06/09/2018

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng - 31/08/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng - 31/08/2018

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 2/2018 - 31/07/2018.
Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 2/2018 - 31/07/2018.

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 6 tháng 2018 - 31/07/2018.
Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 6 tháng 2018 - 31/07/2018.

 

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 1/2018 - 27/04/2018.

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 1/2018 - 27/04/2018.

Năm 2017

Về việc giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 và ý kiến kiểm toán về cơ sở của kết luận ngoại trừ trên báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 - 12/04/2018

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán Công ty Cồ phần Cảng Sài Gòn 2017 -  09/04/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2017 - 09/04/2018

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2017 - 12/02/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2017 - 12/02/2018

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 4/2017 - 09/02/2018.

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 4/2017 - 09/02/2018.

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 3/2017 - 31/10/2017.

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 3/2017 - 31/10/2017.

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 9 tháng năm 2017 - 31/10/2017.

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 9 tháng năm 2017 - 31/10/2017.

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét Công ty Cổ Phần Cảng Sài Gòn -  30/08/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 2/2017 - 31/07/2017.

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 2/2017 - 31/07/2017.

Công văn giải trình về việc thay đổi lợi nhuận trên 10% của báo cáo tài chính riêng quý I năm 2017 so với cùng kỳ 2016 - 05/05/2017

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý I / 2017 - 03/05/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý I / 2017 - 03/05/2017

Công văn giải trình về BCTC năm 2016 của CSG - 20/04/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 - 10/04/2017

Báo cáo tài chính riêng 2016 - 31/03/2017

Giải trình về việc LNST Quy 4 - 2016 tăng trên 10% so với Quý 4 - 2015 tại BCTC riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 09/02/2017

Báo cáo tài chính riêng quý IV 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 02/02/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 02/02/2017

Báo cáo tài chính riêng quý III 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 31/10/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 31/010/2016

Báo cáo tài chính riêng bản niên năm 2016 đã xét duyệt của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 31/08/2016

Báo cáo tài chính bản niên hợp nhất năm 2016 đã xét duyệt của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 31/08/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 26/08/2016

Báo cáo tài chính quý II - 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 29/07/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I - 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 27/05/2016

Báo cáo tài chính quý I - 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 18/05/2016

Báo cáo tai chính hợp nhất năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 30/03/2016

Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán 01/10/2015 - 31/12/2015

 

1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

2. Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015

3. Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn

4. Báo cáo tài chính Cảng Sài Gòn đến 30/09/2015

 

Tin Mới