Kế hoạch điều động tàu
Kế hoạch điều động tàu ngày 10/08/2017

Ngày: 10/08/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
NASICO NAVIGATOR 135 CONTS K12A VT 13.00 VOMA
VIETSUN INTEGRITY 133 CONTS K8 VT 08.00 VIET SUN
TÀU ĐẾN
AMOHA 37 TAUKHACH HT:08.00 M3   VS
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
INDO CHINE 53 TAUKHACH NB K1 16.00 TAU
KOTA MARU 56 NIL NB K7 11.00 HS
ROYAL 08 77 NIL K6 NB   HG
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH BÌNH
TRỰC BAN CẦU BẾN: THANH TUẤN
0912.665.325
0967.26.1176

Các tin khác:

Tin Mới