Kế hoạch điều động tàu
Kế hoạch điều động tàu ngày 07/03/2019

Ngày: 07/03/2019

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
LIBERTY ISLAND 178 SẮT K12C K12C 07:00 OCEANIC
GIA VINH 68 79 NIL B43 VT   TAU
TÀU ĐẾN
MAGNOLIA 170 PBON HT: 13:00 K10, J, DEB   DA
THANG LONG 100 TPHAMGS HT: 10:00 K4   IDC.T
THANH CONG 888 92 KIM KHI HT: 14:00 K12C   S.SHINE
SHT 59 92 KIM KHI HT: 09:00 K12A   HG
DONG BAC 99 110 KIM KHI HT: 09:00 K12   GS
CALEDONIA 189 KIM KHI HT: 11:00 T2   AGE
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
AVALON SAIGON 60 TAU KHACH M4 NB 12:00 SCC
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

 

Các tin khác:

Tin Mới