Kế hoạch điều động tàu
Kế hoạch điều động tàu ngày 20/05/2017

Ngày: 20/05/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
ASIA GLORY   NIL K4 VT   IDCM
FORTUNE CARRIER 120 CONTS K12A VT   VOMA
VIETSUN INTEGRITY 133 CONTS K8 VT 13.00 VIET SUN
TÀU ĐẾN
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS HT:10.00 K12   VOMA
LI LIANG 108 TBMM VT:01.30 K5-F   AGE LINES
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DAI DUONG 28 70 TINHBOT K12 K12C1 12.00 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: ĐÌNH PHONG
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0908.423.622
0903.843.195

 

Các tin khác: