Kế hoạch điều động tàu
Kế hoạch điều động tàu ngày 22/07/2017

Ngày: 22/07/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS K12A VT 10.30 VOMA
LP HARMONY 97 NIL K13 VT   GMD
NEW LUCKY V 98 NIL K2 VT   HS
TÀU ĐẾN
NASICO NAVIGATOR 135 CONTS VT:21.00 K12A   VOMA
             
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
TOUM TIOU II 38 TAUKHACH NB M3 10.30 SCC
TOUM TIOU II 38 TAUKHACH M3 NB 16.00 SCC
BAO LONG 190 KIMKHI K12 TOI 30M 15.00 SUNRISE
VIET THANG 188 79 NIL K4 NB 08.00 TAU
NAM PHAT 01 68 KIMKHI NB K5 06.30 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: HÀ NAM
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN MỸ
0903.879.292
0903.610.206

 

Các tin khác:

Tin Mới