17/03/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 17/03/2017

Ngày: 17/03/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
FORTUNE NAVIGATOR 119 CONTS K12A VT 08.00 VOMA
LONG MON 98 NIL T2 VT   VOMA
TÀU ĐẾN
GUO SHUN 9 133 NIL HT:03.00 K4/5   SF
SUN LUCIA 190 KIMKHI HT:09.00 K12C   AGE LINES
VINALINES DIAMOND 148 CONTS HT:16.30 K12B   VCSC
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
LAN DIEP 51 TAUKHACH K1 NB 06.00 TAU
HAI PHONG 45 80 NIL K7 NB 23.00 SGCL
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: TRẦN LUYỆN
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN MỸ
0935.721.689
0903.610.206

 

Các tin khác: