20/03/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 20/03/2017

Ngày: 20/03/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
FORTUNE CARRIER 120 CONTS K12A VT   VOMA
VINALINES PIONEER 120 CONTS K12B VT 22.00 VCSC
TÀU ĐẾN
OCEAN 19 106 PBON VT:19.00 T2   IDCT
SEIYO EXPLORER 154 NIL VT:00.00 M4   GSL
VIETSUN INTERITY 133 CONTS HT:01.00 K7/8   VIET SUN
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: HÀ NAM
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN MỸ
0903.879.292
0903.610.206

 

Các tin khác: