19/04/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 19/04/2017

Ngày: 19/04/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
GENCO STAR 120 NIL M4 VT 05.00 SUNRISE
NASICO NAVIGATOR 135 CONTS K12A VT 03.30 VOMA
TÀU ĐẾN
AULAC FORTUNE 145 NIL VT:04.00 B39   TAU
FORTUNE CARRIER 120 CONTS HT:06.00 K12A   VOMA
VIETSUN PACIFIC 125 CONTS HT:12.30 K8   VIET SUN
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH BÌNH
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN MỸ
0912.665.325
0903.610.206

 

Các tin khác: