23/06/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 23/06/2017

Ngày: 23/06/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
ADAM ASNYK 200 NIL K10 VT   AGE LINES
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS K12A VT 06.00 VOMA
TÀU ĐẾN
CS FLOURISH 183 MUOI HT:11.00 K10-J-DEB   HS
HAI PHONG 16 98 NIL VT B43-J   TAU
VIETSUN INTEGRITY 133 CONTS HT:19.00 K8   VIET SUN
NASICO NAVIGATOR 135 CONTS HT:11.30 K12A   VOMA
VINALINES DIAMOND 148 CONTS HT 06.00 K12B   VCSC
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DAI DUONG 28 70 TINH BOT K12C NB 13.00 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: HÀ NAM
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN MỸ
0903.879.292
0903.610.206

 

Các tin khác: