28/06/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 28/06/2017

Ngày: 28/06/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
CSE CLIPPER EXPRESS 170 NIL K12B VT 04.00 VS
FORTUNE CARRIER 120 CONTS K12A VT 03.00 VOMA
STAR CANOPUS 180 NIL K12C VT 03.30 AGE LINES
VIETSUN FORTUNE 117 CONTS K8 VT 09.30 VIETSUN
VINALINES PIONEER 120 CONTS K12 VT 02.00 VCSC
TÀU ĐẾN
BBC OCEAN 116 NIL HT:15.30 K12C   T.VNM
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS VT K12A 04.00 VOMA
TÀU DỜI
AIDA 55 NIL M3 SMR   BOS
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
NAM PHAT 01 68 NIL NB K12 07.30 TAU
TRUONG AN 135 80 VLXD K2 NB   TAU
QN 8869 71 MUOI C/K10 NB   TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH BÌNH
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0912.665.325
0903.843.195

 

Các tin khác: