13/11/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 13/11/2017

Ngày: 13/11/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
JIN GANG 190 NIL K12B VT   AGE LINES
VIETSUN FORTUNE 117 CONTS K6 VT 12.00 VIET SUN
TÀU ĐẾN
V.SUN INTEGRITY 133 CONTS VT: 6.00 K9   V.SUN
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS VT:03.00 K12A, F   VOMASER
VNL DIAMOND 148 CONTS VT:  K12B   VCSC
GIANG HẢI 11 92 PHÂN XÁ HT: K4/5 . TY
HẢI PHƯƠNG 619 92 PHÂN XÁ HT: K6   TÀU
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
LUMINOUS HALO 190 SẮT K12 LÙI 30 M   MACS
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: HÀ NAM
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0903.879.292
0903.843.195

Các tin khác:

Tin Mới