30/03/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 30/03/2018

Ngày: 30/03/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
LOC PHAT STAR 137 NIL K12A VT 08.00 SUN SHINE
VINALINES PIONEER 121 CONTS K12 VT 11.00 VCSC
TÀU ĐẾN
ATLANTIC CLOVER 180 MUOI XA HT: 11.00 K10, DEB   HS
CENTURY STAR 02 92 KIM KHI VT: 20.00 K12A   IDC.M
NEW ENERGY 161 KIM KHI VT: 14.00 K12   KAC
QUANG MINH STAR 114 CAM MI VIEN HT: 10.00 CT-03   IDC.M
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21.00 TAU
TOUM TIOU II 38 TAUKHACH NB M4 10.30 SCC
TOUM TIOU II 38 TAUKHACH NB M4 16.00 SCC
AN HUNG 27 70 NIL NB C/K10   TAU
SONG XANH 09 66 CAP DAU NB K3 09.00 HOYER
SONG XANH 09 66 CAP DAU K3 NB 13.00 HOYER
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

Các tin khác:

Tin Mới