09/07/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 02/09/2018

Ngày: 02/09/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
TAY DO STAR 92 NIL K12A VT 13:00 KAC
OCEAN BRIGHT 106 NIL K12 VT   GS
VSG GLORY 101 NIL CT-02/03 VT 07:00 IDC.M
BIEN DONG 189 80 NIL CT-03 VT   TAU
TÀU ĐẾN
QUANG MINH STAR 114 KIM KHI HT: 20:00 K12A   SUN SHINE
VAN HUNG 113 CONTS HT: 18:00 K12B   BISCO
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS HT: 18:00 K12   VOMA
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới